Przetargi

Remont pomieszczeń poddasza

 

Polkowice, dnia  01.08.2013r.

 

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

 

Zamawiający:

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego

ul. Targowa 1

59-100 Polkowice

 

KIERUJE ZAPYTANIE OFERTOWE

I ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

1. Przedmiot zamówienia:

Roboty budowlane do wykonania w pomieszczeniach poddasza budynku Użyteczności publicznej Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach – sala zajęć profilaktyczno-wychowawczych, przedsionek, pomieszczenie kuchenne, sala terapii, rozbiórka czap kominów oraz ułożenie podestów z płyt OSB na nieużytkowym strychu budynku

 

CPV: 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV: 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

 

2. Termin realizacji zamówienia : 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.

 

3. Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać w siedzibie POPPPiDM
przy ul. Targowej 1, 59-100 Polkowice, pani Renata Czapczyńska - dyrektor tel. 76 746 15 70
tel. kom. 603 087 782.

 

4. Oferty należy składać do dnia 8.08.2013r. do godziny 10:00 w siedzibie POPPPiDM
w Polkowicach, ul. Targowa 1.

 

5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1.Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument rejestrowy.

2.Oświadczenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

3.Kosztorys ofertowy wraz z cenami jednostkowymi materiałów*.

 

6. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 14.000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

7. Po dokonanym wyborze Zamawiający może zawrzeć z wybranym oferentem umowę w formie pisemnej.

 

 Załączniki:

  1. Obmiar
  2. Specyfikacja
  3. Wzór oświadczenia
  4. Wzór oferty
  5. Wzór umowy

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2013 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1344
02 sierpnia 2013 08:05 (Administrator ) - Usunięcie załącznika [opisprzedmiotuzamowienia.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2013 08:05 (Administrator ) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2013 14:33 (Administrator ) - Dodanie załącznika [wzorumowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)